Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Сайтове / Re:Сайтове за ангелските съобщения
« Last post by velaskes on юли 11, 2018, 08:22:28 am »
Два от по-практичните и разкриващи нова информация канали в Абсолютера според мен:

Михаил
https://absolutera.ru/user3971

Антея
https://absolutera.ru/user4689
22
В дома на Отца ми има много обители

Исус: Искам да ви дам основополагащо учение за истинския смисъл на моето твърдение за наличието на много обители в дома на Отца ми (Йоан 14:2). Това твърдение е смущавало много хора и напълно ги разбирам. Това твърдение е съвършен пример за ограничените възможности за възприемане и речников запас, с които са разполагали хората преди 2000 години. Бях ограничен във възможността да обясня много дълбока истина, която трябва да бъде осъзната от всички духовно търсещи. А сега ми позволете да обясня тази истина, възползвайки се от много по-доброто разбиране и разширен речников запас, който са налице днес.
В съвременния свят повечето хора знаят за съществуването на енергиите. Преобладаващата част от тези хора знаят, че енергията е форма на вибрация. Повечето хора са чували, че според теорията на относителността на Айнщайн, всичко във вселената е енергия. За съжаление, повечето хора, в действителност, не са осъзнали огромното значение на това откритие. Затова не са предприели усилия да променят представите си за света, съобразени с факта, че всичко е енергия.
Елементарна истина е, че цялата вселена е изградена от една основна базова субстанция. В миналото тази субстанция са я наричали ефир. Понятието ефир е известно в будизма и в други философски системи в продължение на много столетия. В средновековна Европа е известно на алхимиците, които в повечето случаи са били първите истински учени-експериментатори. Дори физиците са използвали понятието ефир до тогава, докато експеримента за определянето на физическите му свойства не се провалил. А съществуването на ефира не било доказано, защото той просто няма физически свойства. След това много учени се отказали от понятието ефир и това е доста неудачно решение за науката. (Искам да поясня, че много хора смятат понятията етер и ефир за синоними, но аз искам да ги разгранича, защото с етер обозначавам енергията на материалния свят, за разлика от ефира, който е енергията на духовния свят. Йосиф Йоргов.) След това отстъпление, учените не могат да разберат, какво е това енергия. Те знаят, че енергията е вибрация, но не са в състояние да разберат напълно, че за да има вибрация, трябва да има нещо да вибрира. Не може да съществува вълна, ако няма океан. Затова не може да има никакви енергийни вълни, и по този начин, никаква материална вселена, ако го няма океана от някаква субстанция, която може да вибрира.
Това, което вибрира в действителност, е базовата субстанция, която Бог е използвал за да сътвори целия свят от форми. Тази субстанция е описана в Библията със следното твърдение: „И каза Бог: да бъде Светлина” (Бит. 1:3). Също така, светлината може да бъде описана като женския аспект на Бога Баща-Майка. Това е светлината на Божествената Майка, тялото на Божествената Майка, която дава живот на всяка форма, която е проектирана в нея съгласно Волята на Отеца чрез разума на Сина. Формата се проявява и поддържа от Светия Дух.
Както знаете, видимата светлина е светлинни вълни, които вибрират в предела на определен честотен спектър. Червената светлина е с по-ниски вибрации, отколкото синята и виолетовата. А също така знаете, че съществуват вибрации, които са с по-ниски или по високи честоти, от тези на видимата светлина. Тези честоти не могат да се наблюдават с очи, макар и да са също толкова реални, колкото и видимата светлина.
За целите на тази беседа, е важно разбирането, че всичко е вибрации. Затова не съществуват никакви непроницаеми бариери в света на формите. Всичко се състои от същата тази базова субстанция, която вибрира на различни нива или честоти. Всичко е изградено от вълнова енергия и единствената разлика между Небето и Земята е в различните честоти на вибрации на енергийните вълни.
Истинският смисъл на твърдението, че Дома на Отца ми има много обители, е в това, че Дома на Отца ми е непрекъснат спектър от вибрации, непрекъсната енергийна среда. Вътре в тази среда има зони от честоти и в пределите на всеки спектър от вибрации има определено число от различни честоти. Всеки от тези сектори е обител в Божия Дом. Един от тези сектори е това, което хората наричат материална вселена. Извън този свят се намира това, което наричат духовно Царство или Небеса. Обаче, дори в духовната реалност съществуват множество диапазони от честоти.
Вашите четири низши тела
Това, което е целта на тази лекция, е постигането на яснота, че в пределите на материалната вселена има няколко диапазона. Ако сме точни, в пределите на материалната вселена има четири диапазона или свята. Света, с който всички са запознати е вселената състояща се от материя. Това е света, който възприемате с физическите си сетивни органи. Причината, поради която можете да възприемате този свят е, че физическите тела са създадени от енергията, вибрираща във същия диапазон. С други думи, това, което е направено от материя, може да възприема вибрациите само на материята. Това обяснява защо учените не са в състояние да открият ефира, използвайки само материални инструменти.
Над света на материята има три диапазона, които също принадлежат към спектъра на материалната вселена, но само че по-разширен. Когато преминавате от материалния свят в следващия диапазон, попадате в област, която може да бъде наречена света на чувствата. Над този свят е света на мислите, а още по-високо – света на идентичността. В много древни религии, например, в будизма, в гръцката философия или в тайните езотерични учения, използвани от алхимиците, тези четири свята са описани като четирите края на Земята. Били са им дадени названията Земя, Вода, Въздух и Огън. Тази концепция съответства на древната идея за квадратурата на окръжността. Кръгът представлява Небесата и той е безкраен и неделим в предела на времето и пространството. Той съответства на ефира. Квадрата представлява Земята или по-точно, материалната вселена. Материалната вселена е света на времето и пространството. Тя е създадена от безкрайната реалност на кръга и го разделя на четири направления, четири измерения, които се проявяват като координатите на времето и пространството.
За да си представите това по-лесно, бих искал да направя аналогия с човешкия разум. Всичко в този свят се поддържа от поток Божествена енергия, която тече от духовното царство в материалната вселена. На лично ниво, енергията тече от духовния Аз чрез нивата на подсъзнанието, докато достигне до нивото на съзнанието. Тя преминава през следните нива на съзнанието:
· Енергията тече от духовното царство или от ефира, и отначало преминава през света на огъня. Някои тайни езотерични учения го наричат ефирна октава или тяло на паметта. На мен ми се иска да го нарека света на идентичността. Това е тази част от вашият разум, която пази спомените за целия ви жизнен опит в материалния свят. Тук също се пази и чувството за идентичност, което сте създали по време на странстването на душата ви по този свят. Когато базовата енергия навлиза във вашето същество или разум, тя преминава през чувството за идентичност. Следователно, тя се оцветява от чувството ви за идентичност. Вашето чувство за идентичност включва също и вашето виждане за света, за Бог, вашето отношение към света и Бог. Затова е и определящо за реакциите ви в този свят. (Света на идентичността ни е познат като причинен (казуален) свят. В случая е по-уместно названието свят на идентичността, защото отразява нашата представа за себе си и мирозданието, докато определението „причинен свят” е по-ограничено по смисъл – натрупаното през различните прераждания. Йосиф Йоргов)
· След като енергията премине през тялото на идентичността, преминава през света на въздуха. През това, който някои учения наричат ментално тяло. Аз бих искал да го нарека света на мислите. На това ниво енергията се оцветява от мислите ви за вас самите и за света. Вашите мисли определят в значителна степен чувството ви за идентичност, но доколкото са на по-ниско ниво от вашето същество, са по-променливи и могат да се променят много по-бързо, отколкото по-дълбоките образи на чувството за идентичност. С други думи, вашите мисли могат да се приспособяват или да се подлагат на въздействие от определени ситуации, с които се сблъсквате в този свят. Може да се каже, че вашето чувство за идентичност определя, как виждате общата картина, докато мислите ви са свързани с това, как възприемате детайлите на тази картина. Вашето усещане за идентичност, определя как да виждате света, а мислите ви определят, как си мислите, че е устроен този свят.
· След като енергията премине през менталното тяло, влиза в света на чувствата. Това е емоционалното тяло, област на чувствата и включва всичките ви чувства за себе си и света. Емоциите са просто енергия в движение и те предшестват физическото действие. Така че, емоциите ви определят, как ще реагирате на мислите. Може да се каже, че самата мисъл не води до действие. Мисълта е просто идея и за да се превърне във физическо действие, трябва да има две качества, които да допълнят емоциите. Тези две качества са насоченост и интензивност. Вашите емоции се насочват чрез мисълта към определени действия, а интензивността на емоциите определя силата на действието.
Заключителен етап е навлизането на енергията във физическия мозък и нервната система. Именно на това ниво, вашите емоции преминават в действие, а действието се насочва от направлението и интензивността на емоциите. Разбира се, направлението и интензивността на емоциите се определят от мисълта, а мисълта се определя от вашето чувство за идентичност и от представите ви за света.
Сега вече разбирате, че естествения поток от енергия през вашето същество е потока спускащ се от вашия висш Аз, през тялото на идентичността, където се оцветява от представите ви за света. След това енергията постъпва в менталното тяло и се оцветява допълнително от вашите мисли. След това преминава през емоционалното тяло и получава насоченост и интензивност, определяни от емоциите ви. Накрая, енергията се преобразува във физическо действие, осъществявано от мозъка ви, от нервната система и физическото тяло.
Пълният процес може да бъде сравнен с действието на кинопроектора. Светлината, която се излива от духовния ви Аз е бялата светлина, която се излъчва от лампата на киномашината. Тялото на идентичността, менталното тяло и емоционалното тяло действат като трите слоя на лентата. Светлината се оцветява от образите запечатани на тези трите слоя. След преминаването през лентата, светлината се проектира на екрана като изображение. Екрана е част от вашия разум, която се намира в материалната вселена. Това е вашият съзнателен ум и известна част от подсъзнанието. Това, което е закрепено в мозъка ви и нервната система.
Четири нива на материалната вселена
Сега, след като разбирате, как протича енергията през собственото ви съзнание, трябва да прехвърлите това разбиране върху материалната вселена като цяло. Материалната вселена има четири различни октави или нива, четири различни тела. Те съответстват на четирите нива на вашето съзнание, защото в действителност, вселената е просто една обител в дома, който е съзнанието на Бог. Както в случая с вашето съзнание, материалната вселена е създадена от основната Божествена енергия, протичаща през сферата на идентичността, на мислите и чувствата, за да се прояви в материалния свят.
Когато осъзнаете присъствието на този основен поток от енергия през четирите нива на материалната вселена, започвате да разбирате, че най-ниското ниво, нивото на самата материя, е резултат от действията на скритите причини, които се намират в трите по-високи нива – телата на емоциите, на мислите и идентичността. Може да се каже, че материалната вселена е просто проекция от образи, разположени на по-високите нива. Наистина, материалната вселена не е по-реална, отколкото образите в кинотеатъра.
Когато разглеждате тази концепция, разбирате, че промените в материалната вселена могат и наистина трябва да се извършат чрез промени в по-високите нива на материалния свят. На лично ниво, ако искате да измените външните обстоятелства, трябва да започнете да променяте чувствата, мислите и чувството за идентичност. Само когато промените образите, намиращи се в тези три тела, можете да промените проявените образи в материалния свят. Аналогично, в планетарен мащаб, лекарството за избавяне на човечеството от страданията се състои в очистването на колективните чувства, мисли и тяло на идентичност. Причината за това е, че планетата е проекция от образите, поддържани в тези по-висши светове.
Планетата Земя е била създадена от седем духовни същества, наричани Елохими. Елохимите поддържали постоянно образа на съвършената Земя и този образ все още съществува, но съвършения образ бил покрит от временни несъвършени образи, проектирани през тялото на идентичността, менталното и емоционално тяло на човечеството. Това е нареченото от психолозите колективно безсъзнателно.
Истинската причина за страданията
Моята следваща задача е да ви покажа, защо на планетата Земя има толкова много несъвършенства в този момент, толкова много човешки страдания. Причината е, че трите по-висши тела на човечеството са замърсени от несъвършеното чувство за идентичност, несъвършени мисли и нечисти емоции.
Както моята любима Майка обяснява в своята беседа (5), всичко в Небесното Царство е построено съгласно Божествените закони. Затова, ако духовно същество се бунтува срещу законите на Бог, не може да остане на Небесата. Също така обяснява, че в материалната вселена има известна възможност да се нарушават Божиите закони. Причината се състои във факта, че материалната вселена е била създадена като школа за душите, преминаващи своя път, докато установят твърдо, кой е Бог. Затова Господ дарил свободна воля на душите. Той им определил рамки, в които могат да експериментират с Неговите енергии.
Съгласно законите на материалната вселена, на съществата в този свят се позволява да нарушават Божиите закони, без да напускат този свят. С други думи, могат да използват своята свободна воля, за да съсредоточат своето внимание върху образите, които не съответстват на Божествените принципи за построяване света на формите. Хората могат да създават чувството за идентичност на същества отделени от Бог, на материално, а не на духовно същество. Хората могат да създават ментални образи, които не се намират в синхрон с истината и реалността на Бог. Те могат да допускат чувства, които са изкривени Божествени чувства. И когато допускат такива несъвършенства, могат да променят самата материална вселена и да създадат света на несъвършените прояви.
Обаче, когато Бог е дал на съществата свободна воля, той установил предел, който действа като предохранителен клапан, така че нито едно същество да не може да разруши материалната вселена. С други думи, хората са свободни при избора си, как да използват чистата енергия на Бог. Но те неизбежно ще изпитват върху себе си последствията от това, как са използвали енергията. Ако са допускали несъвършени мисли и чувства, ще предизвикват несъвършени състояния в материалния свят, творческите им способности ще бъдат ограничени от собствените им творения. Ако застилате легло, в него ще спите.
Може да се каже, че Бог е построил материалната вселена като огледало. То прилича на екран и отразява всичко, което проектират хората с умовете си. Затова тези образи, които задържате във висшите нива на вашето съзнание, определят условията на вашия жизнен опит в света на материята. Ако образите са несъвършени, създавате несъвършена проява, която в края на краищата може да се разпадне. Можете да построите Вавилонска кула, която накрая да се разруши от собствената си тежест.
Както обяснява Майка Мария, хората отначало са били в по-високо състояние отколкото това, на което сте свидетели в този момент на тази планета. В това състояние на съзнанието душите са имали съзнателен контакт със своя духовен Аз и с духовните същества, които са служели като Учители. Хората използват своята свободна воля за да експериментират с Божествената енергия. Така те често са правили грешки и създавали несъвършени прояви. Обаче, доколкото са знаели за основния закон на творението, те са способни да разберат, че са допуснали грешка, да я признаят и заменят незабавно нежелания резултат с по-съвършен.
Това, което се случило след Падението на Човека, била загубата на контакта с духовния Аз и със своите духовни Учители. Затова те вече не знаели как работи закона за творчеството. Те загубили знанието за това, че творчеството в материалния свят е просто проектиране на образи, които поддържате в емоционалните, менталните и телата на идентичността. Затова са загубили разбирането, че могат да променят условията в материалната вселена, като просто променят състоянието на висшите си тела.
Днес хората вярват, че условията в материалния свят са постоянни и са извън контрола на съзнанието им. Те започнали да се смятат за жертви на ситуация, която не са създавали. Започват да се смятат за роби на сили, които са извън техния контрол. В известен смисъл хората са прави. Когато отказвате да промените вашите чувства, мисли и идентичност, не можете да промените материалния свят, и затова ставате жертва на условията, които наблюдавате в този свят. Работата е в това, че хората са създали сами този свят и следователно сами трябва да го променят.
Именно тази загуба на памет, този отказ от отговорност за своето положение, позволило на съществата от духовното царство, въстанали против Божествения закон, да се въплътят на планетата Земя. Това е описано в беседите на Майка Мария.
Виждате, че съществува фундаментална разлика между експериментирането с вашата свободна воля (при това допускайки грешки) и преднамерения бунт против закона и съзидателните намерения на Бог. Някои същества в духовното царство са въстанали преднамерено против закона на Бог и творческите му намерения. Тези същества са слезли в по-ниско състояние на съзнанието и някои от тях започнали да се въплъщават на Земята. Тези същества така повлияли на хората, че те повярвали на лъжата им, че пълна свобода може да се постигне само ако не спазваш Божиите закони. Те използвали хитрост, за да манипулират хората, подтиквайки ги да нарушават Божествените закони като в същото време внушават, че отрицателните последствия, които са следствие от тези нарушения, са неизбежни или дори създадени от самия Бог.
След като човечеството изпаднало в по-ниско състояние на съзнанието, процеса продължил и неизбежно довел до замърсяването на четирите нисши тела на хората по Земята и на цялото колективно съзнание на човечеството. Това довело до днешното несъвършено състояние във вид на човешки страдания, природни бедствия и много други нещастия. Това, което виждате в материалния свят е просто отражение на това, което става в по-фините тела. В тях има замърсяване и съдържат несъвършени образи. Но едно от телата, емоционалното, е било напълно завладяно от тъмните сили. Това тяло е много важно за тези същества, които искат да управляват материалния свят. Причината е, че емоционалното тяло претворява мислите в материални действия.
Природата на емоциите позволява да приемат всякакви образи, проектирани върху тях от менталното тяло. Емоциите са енергия в движение, а енергията не е способна да различи правдата от лъжата. Те ще извършват всякакви действия без да си дават сметка за следствията от тези действия. Затова, ако тъмните сили завладеят емоционалното тяло на човека, могат да го манипулират, правейки на практика всичко, без да се съобразяват със следствията от тези действия и без да вземат в предвид, какво е правилно и какво не. Това породило синдрома: „Ако чувствате, че е добро, правете го”. Този синдром е основан на тънката лъжа, че ако нещо ни изглежда добро, то не може да бъде неправилно.
Така че сега разбирате, че има сили, които постоянно чрез измама се стремят към влияние върху хората чрез техните емоционални тела. Един от способите за постигането на това е възбуждането на емоционалното тяло до такава интензивност, че хората повече да не могат да сдържат емоционалната си енергия. Тогава емоциите преминават в действие и именно това може да се наблюдава, когато групи хора или дори цели нации чувстват, че са принудени да предприемат такива действия, каквито в нормално състояние не биха предприели. Това е основния механизъм за предизвикване на войните. Преди войната можете да наблюдавате как емоционалното тяло на цяла нация се възбужда до такава степен, че нацията изпитва нужда да направи нещо и това е война против врага, който се възприема като източник на опасност.
Разумен живот на всичките четири нива
Другата важна цел на тази беседа е да обясни, че съзнателни разумни същества съществуват във всичките четири свята на материалната вселена – материалния, астралния, менталния и света на идентичността. Хората са разумни същества, които живеят в материалния свят. В другите светове също има разумни същества. Някои от тези същества никога не са били във физическо тяло. Други са били във физическо тяло, но сега живеят в някой от другите светове на материалната вселена.
Естествен път за душата е слизането във физическо тяло, за да получи опит в материалния свят и да стане сътворец на Бога за това ниво от света на формите. След като душата изпълни своята цел в материалния свят, се възнася в духовното царство. С други думи, не е естествено за душата да пребивава или да засяда в сферата на материята, чувствата, мислите или идентичността. Обаче ако душата е неуравновесена и изкривява енергиите на едно или повече от своите четири низши тела, тя може да заседне в някой от материалните светове. И това може да стане препятствие за възнесение в духовната реалност.
Четирите низши тела на душата съответстват на четирите сили на Отеца, Сина, Майката и Светия Дух, както е описано от Майка Мария(6). Бащата съответства на идентичността, Сина съответства на мисловното тяло, Майката – на емоционалното тяло и Светия Дух – на физическото тяло. Ако душата не е балансирала всичките си четири низши тела, остава привързана към материалния свят. Ако душата е балансирала материалното си тяло, а другите не, тя може да остане привързана към света на чувствата. Ако душата е успяла да балансира само материалното и емоционалното тела, може да остане привързана към менталния свят, а ако е балансирала три от низшите си тела, може да остане привързана към нивото на идентичност.
За да се разбере напълно за какво се дава тази беседа, трябва да осъзнаете, че четирите нива на материалната вселена се различават само по честотите на вибрациите си. Така че, можете да се опасявате от опростеното разбиране на това учение. Например, материалното ниво има най-низката вибрация, а другите светове имат по-високи вибрации. Затова можете да останете с впечатлението, че другите нива са по-високо, извън материалната вселена. Това е неправилна представа.
Мястото, където се намирате сега, се пронизва от голямо число радиовълни, които проникват през пространството. Тези радио вълни съществуват в същото това пространство, в което е и вашето физическо тяло, стените, мебелите и въздуха. С други думи, различните честоти могат да съществуват в едно и също пространство. Важно е да се разбере, че материалния свят се намира в същото пространство, в което се намират и другите светове на физическата вселена. Важното на това разбиране е, че не съществуват никакви непроницаеми бариери между тези четири свята. Фактически, напълно е вероятно, световете да се проникват един в друг. Например, напълно е възможно, в една локална област от материалния свят, честотата на вибрациите да се промени така, че да влезе в резонанс с вибрациите на един от другите светове.
Човешкият разум притежава способността да действа като радиоприемник. Както казах, съществуват различни радиовълни, проникващи през помещението, в което се намирате сега. Ако включите радиото, можете да го настроите на всяка от тези различни вълни, като просто завъртите копчето за настройка на радиоприемника. Радиото преобразува различните енергийни вълни в звук, който може да се възприема като различни радиостанции. Вашият съзнателен ум притежава способността да действа като радиоприемник и той може да се настрои на произволно ниво от материалната вселена. Той също така може да се настрои на нивата от духовното царство. С други думи, човешкия разум притежава способността да проникне отвъд пределите на материалния свят и да се настрои към разумните същества в емоционалния, ментален и света на идентичността или дори към духовното царство.
Един от изводите на това учение е, че ако се опитвате да се свържете с разумни същества от другите светове, трябва да помните, че не всички същества там са доброжелателни. Някои от тях може преднамерено да са въстанали против законите на Бог и да се опитат да ви склонят и вие да направите същото. Причините, заради които постъпват така, са обяснени от Майка Мария.
По-рано имаше доброжелателни същества във всичките четири свята. Обаче света на чувствата бил толкова много замърсен и подложен на такова голямо манипулиране, че в това царство практически не са останали никакви доброжелателни същества. Съществата в този свят са неуравновесени и предполагат, че целите оправдават средствата, и че „може да се прави всичко, което изглежда добро”. Има хора и на Земята, които притежават това съзнание, защото техните неуравновесени емоционални тела са настроени на света на емоциите. Тези хора са станали роби на манипулаторите от този свят.
Нивото на мисълта също е много замърсено, но в този свят все още има същества, които нямат зли намерения. Обаче мнозина от тях се заблуждават, тъй като съзнанието им предполага, че всичко може да бъде разбрано чрез ума. Някои от тях дори смятат, че разбират света по-добре, отколкото Бог, и заради това знаят много по-добре как да управляват вселената от Бога. Това е интелектуална гордост и можете да наблюдавате много такива хора на Земята, в които съществува тази гордост.
Нивото на идентичността е най-чистото ниво, макар и да е замърсено от лъжливи представи за идентичност. Несъмнено, в този свят има някои същества, които се чувстват отделени от Бог и те проектират този образ върху хората. Но в ефирното царство има също и същества, които като истински духовни същества, поддържат правилно чувство за идентичност.
Ние, Възнесените Владици, служим като духовни Учители на човечеството. Стремим се да се свържем с всеки човек, за да помагаме на хората по техния духовен път. Когато Земята все още беше чиста, ние можехме да се появим пред хората в материалния свят и хората разхождайки се разговаряха с нас. Не защото ние материализирахме материално тяло, а защото съзнанието на хората беше толкова чисто, че те можеха да ни възприемат в нашите духовни „тела”. Те можеха да видят нашите тела със своите физически чувства. Днес създадения от хората дисбаланс понижава вибрациите на цялата материална вселена и затова на хората им е трудно да ни възприемат. Те не могат да ни виждат повече с физическото си зрение, с изключение на особените случаи, когато се явяваме във физическо тяло.
За да се свържете с Възнесените Владици в днешния свят, трябва да издигнете съзнанието си на по-високо ниво, а това означава, че трябва да балансирате и четирите си низши тела. Можете да постигнете това равновесие само като следвате средния път на Христовото съзнание. Ако не достигнете до уравновесеността на Христовия разум, не можете да влезете в контакт с Възнесените Владици. Обаче можете да влезете в контакт със същества, които обитават някое от низшите нива. Но трябва да се помни, че тези същества са в определено ниво, защото нямат баланс в едно или няколко от телата си. Затова, ако искате да получите надежден контакт с висшия свят, трябва да постигнете Христово съзнание, а това означава, че трябва да балансирате четирите си низши тела.
Небесата или Ада на Земята
Друга цел на тази беседа е да ви покаже, че и четирите нива на материалната вселена съществуват в едно и също пространство. Единствената разлика е разликата във вибрациите. Доколкото човешкият разум притежава способността да манипулира светлината на Бога, той може да повишава или намалява вибрациите на тази светлина. Важното е да се помни, че хората в материалния свят са способни да променят вибрациите на материалния свят така, че те да станат съзвучни с вибрациите на другите светове.
Например, има много места на тази планета, особено в големите градове, където многото хора са създали такъв дисбаланс в своите емоционални тела, че целия район вибрира на ниво чувства. Света на чувствата в този момент има най-ниските вибрации, в сравнение с другите светове. Някои области от емоционалния свят са буквално подобни на това, което наричат Ад. Затова има места на Земята, които вибрират предимно с вибрациите на чувствата. Тези места са истинска Преизподня на Земята.
Подобно на това, има места, които са съзвучни със света на мислите. Например, образователните учреждения, в които хората възвеличават човешкия интелект, като при това отричат по-високите постижения на Христовия разум. Най-накрая, има места, посветени напълно на развитието на духовността, които са настроени на ефирното царство или дори на духовната реалност. Такива области са истински Небеса на Земята.
Така че разбирате, хората са способни да създават своя собствена реалност. Вие можете да създавате тази реалност със силата на ума, обаче, за да разберете, как се прави това, трябва да признаете, че ума ви има няколко нива. Вашият низш ум много прилича на радиоприемник, който просто усилва честотите и позволява да бъдат възприети от сетивните органи. Това, което създавате с низшия си ум, определя това, което прониква в него от по-високите нива на съзнание.
Въпросът е, на каква радиостанция е настроен вашият разум? Настроен ли е на вашия Христов Аз или е настроен към съществата от низшите светове. Днес трябва да изберете на кого ще служите. Трябва да изберете, в коя от обителите на Отец ми искате да живеете, и когато го решите, съсредоточете вниманието си на съответното ниво. Ако сте неуравновесени в низшите си тела, вие се съсредоточавате върху физическия, емоционалния или менталния свят. Ако тялото на идентичността ви е неуравновесено, вие се съсредоточавате в това ниво и не се издигате по-високо. Обаче, ако четирите ви низши тела са балансирани, можете да излезете извън предела на идентичност и да общувате с Възнесените Владици. Тогава можете да станете отворена врата, проводник на вибрациите на истината от Небесата към Земята. Можете да станете отворена врата за Живото Слово, за да може да се излива то в този свят.

http://www.askrealjesus.com
https://yosif.top
23
Текстови файлове / Re:Беинса Дуно
« Last post by Dimitar Ochkov on юли 10, 2018, 09:21:05 am »
Влиянието на Моите думи

   Помнете: Всичко, което ви говоря сега, влиза в живота: никой не може да се освободи от влиянието на Моите думи. Те ще произведат своя ефект най-много след хиляда години.
   Моето Слово след време ще проникне във вас, защото то има свещено влияние. Блажени са, които познаят Словото, защото то е езикът на Бога. Тези, които разберат Словото Ми, ще станат живи храмове в космоса. Моето Слово е над всички видове предсказания. Казвам: Благославяйте трудностите и опасностите, за да Ме познаете.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
24
Текстови файлове / Re:Старците
« Last post by Dimitar Ochkov on юли 10, 2018, 09:04:25 am »

Из „Прасъстоянието“
Раздел „Коренът на Прасъстоянието“
Прасъстоянието израства незнайно в него

   Прасъстоянието е Корен. Що е Корен? Скритостта. Коренът е Скритата Истина. Душа, която не е устремена към Корена, винаги ще бъде обгърната от ограничения. А душа, която е устремена към Истината, ще ѝ бъде дадено да вкуси от Истината. А що е Истината? Тронът, върху който слиза и се утвърждава Прасъстоянието. Белегът е, че човек е вкусил от тази Тайна, е това, че човекът усърдно посвещава живота си на Бога и на Истината. Така Прасъстоянието израства незнайно и потайно в него.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Абсолютът ще превземе нашия взор

   Прасъстоянието е Скритост в Скритостта, Незнание в Незнанието, Неведомост в Неведомостта. Ти можеш да видиш този Корен, но не можеш да видиш Скритостта му. А Скритостта е, която движи този Корен. Прасъстоянието няма очи, но то вижда. Как можем да видим Прасъстоянието тогава? Можем ли да го видим с взор? Прасъстоянието няма взор, но ако то се взре в нас, ние вече го виждаме. Така то се запознава с нас. Може ли човекът да стигне до този взор, в който да се всели Прасъстоянието? Отдаденост, отдаденост, отдаденост – и Той, Абсолютът, ще превземе нашия взор. И ние ще прозрем Прасъстоянието Му, което е оная Скритост, освободена от световете. Прасъстоянието е състояние без светове. Ето къде сме били, преди да тръгнем на дългото странствуване.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Корен в Корена в Корена в Корена

   Прасътоянието не е нито сътворено, нито несътворено. То докосва сътвореното и несътвореното, за да ги насочи към себе си, но самото то не се нуждае нито от сътворени, нито от несътворени светове. Прасъстоянието пребивава в собствената си Мистерия. Прасъстоянието е мистериозният Скрит Корен. То е Корен в Корена в Корена в Корена.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Преживява мистично единство с Нихара

   Прасъстоянието може да се преживее чрез многобройни призовавания и по начин, който е напълно мистериозен. Това е чисто мистично преживяване отвъд духовността. След многобройните призовавания идва един момент, в който се отделя нещо от Прасъстоянието. И то достига и прониква в Скритостта на човека. То докосва Съкровения Център, Ядрото на човека и тогава човекът преживява мистично единството си с Нихара – Нищото. И тогава човекът осъзнава в себе си собствената си величествена Пълнота. Оттук нататък той осъзнава, че вече не е човек, а Свобода в Свободата и Мистерия в Мистерията. Така Абсолютното предвечно Съвършенство го е приравнило към себе си.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Раздел „Пътят на Прасъстоянието“
Пътят на Прасъстоянието е Пътят към самия себе си

   Пътят на Прасъстоянието е Пътят на човека към самия себе си. По този Път в човека трябва да се самовъзродят трите Изначални сили. Те са смирението, устремът и вдъхновението. От смирението се ражда потайното възприемане. От устрема се заражда скритата пробивност. От вдъхновението се заражда узнаванието на неведомите потънкости на собствения ни вечен и безпределен Път. Всеки трябва да събере в себе си тези три древни сили. Смирението ще отведе човекът при неговата майка – Любовта. Устремът ще отведе човека при неговия баща – Мъдростта. А вдъхновението ще отведе човека в Мистерията, която го е създала. Мистерията е, която ни открива Прасъстоянието.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
25
Текстови файлове / Re:Беинса Дуно
« Last post by Dimitar Ochkov on юли 09, 2018, 04:26:19 pm »
Слънцето е Мой Храм

   Желая в бъдеще да не се срещаме на земята, но вие да дойдете при Мене на слънцето и да се убедите във верността на всичко това, което ви говоря.
   Искам да ви заведа на слънцето. Там храната е чисто духовна. Там самото дихание на нещата те храни. Там човек не е човек, а дух, живеещ в свещеното си пространство. И този, който има Любов, може да възприеме това слънчево измерение. Тук се общува с невидимото, с неизразимото. Тук не е позволено да се тревожиш, защото тук първо мислиш за Бога, а после за всичко друго. Слънцето е Мой Храм и всеки, който има Любов, ще Ме открие в тази слънчева цивилизация.

Из „В Храма на Учителя“ Том 1
26
Текстови файлове / Re:Старците
« Last post by Dimitar Ochkov on юли 09, 2018, 04:07:21 pm »
Из „Път към Незнайната Премъдрост“
Място на Нерождение

   Най-великото Място е Място на Нерождение и там се завръща само нероденият. Ако ти се осъзнаваш като роден, ти не отиваш никъде. Ти си оставаш в себе си, в своята ограниченост. И затова не е важно къде се отива, а кой отива. Този, който умее да се осъзнава като нероден, той вече е пристигнал в Древността. А Древността не е Място, защото всяко място е рождение и сътворение. Древността е Свободата. Това е Състоянието на Великото Освобождение.

Старецът Ал Махор

Из Книгата „Прасъстоянието“
Раздел „За Неродения Хляб“
С Древно Неродения Абсолют се хранят Старците

   Има едно Място, което е преди всяко място. Има едно Начало, което е преди всяко начало. Има един Източник, Който е преди всеки извор. Има едно Състояние, което е преди всички състояния. Това е Прасъстоянието. Това е Древно Нероденият Абсолют. И с Него се хранят Старците, боговете и висшите същества. Който е вкусил от това Царство на Прасъстоянието, той вече не е човек. Той вече е същество, пътуващо към Прасъществото.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Що е Прасъстоянието?

   Що е Прасъстоянието? Великата Нероденост. Що е Великата Нероденост? Великата Наситеност. Тук Енергията на Чистотата е толкова наситена, че това е Древното Праизобилие. И всички, които са създали в себе си собствената си Безкрайност, те се хранят с Безкрайността на Неродения Хляб. Така Беакрайното храни Безкрайното чрез Тайната на Нерождението. А тези, които са изгубили Изначалното си отношение към Безкрайното, за тях е роден падналият хляб, роденият хляб.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
В тази сътвореност тече прикритостта на Прасъстоянието

   Прасъстоянието е най-древната Храна, неизречената Храна. Някога в Древността животът е потекъл. След този живот и смъртта е потекла. Това са видоизменения на Прасъстоянието. Тук, при живота и смъртта, хлябът е сътворен, хлябът е изречен. Ако ние съумеем в тази сътвореност и изреченост да осъзнаем, че в тях тече прикритостта на Прасъстоянието, ние ще започнем да се докосваме все повече до Неизречения Хляб. И в него ще вкусваме нещо от Лъчите на Прасъстоянието.

Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието“
Верният път към Неродения Хляб

   Прасъстоянието е велика Храна, но то може да бъде и отрова за неподготвените. Кой е верният път към Неродения Хляб? Усърдие, молитва и благоговение. Усърдието е нашето старание, молитвата е нашето задължение, благоговението е нашата дълбина. Когато усърдието е събрало брашното и продуктите и когато молитвата ги е омесила, тогава се явява огънят на благоговението, който е опекъл хляба. Та казвам сега: Роден ли е този хляб или нероден? Казвам: Има хляб, който изглежда като роден, но той е Нероден. Как да различим истинския Хляб от другия? Мярката е в това, че другият хляб е роден от въображението и колкото да го ядем, той не може да ни нахрани. А истинският хляб е опечен от благоговението. Само на благоговението се дава да прекрачи в Прасъстоянието. Благоговението се храни с Безкрайността – Неизречения Хляб.

Старецът Ал Махор
АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ
Съкровеномъдрието на Старците
27
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on юли 08, 2018, 10:27:33 am »
И понеже тази тема е за възнесението на нашата планета искам да кажа, че 5-тото измерение не е точно реалността на Възнесените майстори, на Ангелите и Боговете. 5-тото измерение е като подстъп към по-висшите измерения и то е свързано с още работа над себе си. Рай на Земята - няма такова нещо. Рай може да има само вътрешно, в нашата душа и дух. Ако рая е дошъл вътрешно, ако Душата ни е събрала всичките си фрагментации и оперира директно чрез нас с цялата си мъдрост и любов ние няма да имаме нужда от неща извън нас, в частност от 5-то, 6-то и или каквото и да е друго измерение, за да живеем в своя Рай.
28
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on юли 08, 2018, 08:35:05 am »
Ограничаващия аспект Омега представлява Любовта на Бога. Чрез Любовта, Светлината намира своите най-добре изразени очертания на проявлението. А Любовта от гледна точка на материята представлява ограничаващата сила на магнетизма, чрез която аспекта на Алфа се укротява от центробежната си сила на разрастване. В същото време центробежната сила тегли центро-устремителната сила на Любовта да не се върне обратно към нулевото си състояние на абсолютност и чрез този съвършен баланс между двете сили всичко в мулти-вселената е възможно. Когато центробежната сила се отказва по един или друг начин от аспекта на Любовта/чрез създаването на илюзии за разделение/, нейното разширение отива твърде далеч, извън златния баланс/среда на Бога и по този начин дуалността се е появила, която е неразумна крайност в разширението на Светлината. Това е и резултат от свободната воля, която е дадена на децата на Светлината сами да балансират двата аспекта на Алфа и Омега в своите същности. И докато се търси златната среда, която е съвършения мир между двата аспекта, ще има и дуалност/тъмнина в израженията ни. Христовата съзнателност, което като осъзнаване на Единството ни с Бог е началото на пътя към балансиране на двата наглед противоположни аспекта на Светлината и Любовта в нашите същности. Чрез приемането на единството ни с Бог/което е единството на Бог, който е вътре в нас и част от нас/ ние придобиваме иструментариума, с който можем да създадем съвършения баланс в нашите човешки изражения. 
29
Кътчето на Веласкес / Re:Планета Земя 4D/5D
« Last post by velaskes on юли 08, 2018, 08:01:20 am »
Изразът "Христова съзнателност" представлява една високо-измерна действителност на Единството между Бога и Неговите копия, които сме всички същества, на които Той се е разделил, когато е започнало "творението" или с други думи, когато "най-голямото" Централно Слънце на 12-то измерение е започнало за излъчва Светлина и да се манифестира на безкраен брой "лъчи". Лъчите това е Светлината, това е Алфа аспекта на творението, това е разширението, силата, мощта на Бога в действие. Това е аспекта на Отеца, активната действена същност, мъжкото начало. Но, за да може тази неизмерима мощ да бъде балансирана, тя трябва да бъде контролирана и ограничавана в определени много точни граници. И това важи за абсолютно всичко, което е проявено във вселената. Затова се появява втория аспект на Бога - Майката Омега, чиято роля е да уравновесява Творящия аспект Алфа. Омега също така е самото творение - пространствения аспект на вселената, а Алфа е акта на самото творение. И ако се върнем пак на Единството или т.нар. Христова съзнателност, това е свещения балансиран съюз между Алфата и Омегата. Този съюз го има и в нас хората и намирането на свещения баланс в нашите същества е предпоставката за най-голямото просветление, което води до излизане от властта на дуалността и възнасяне във духовната сфера на съществуването, което е нашия истински дом, откъдето всички сме дошли. Става дума за баланса между духовното и материалното в човешкото изживяване, това е и самото просветление. 
30
Земята е много отдалечена от всички останали светове от 3-та плътност. Отдалечеността е толкова голяма, че дори и да се пътува със скоростта на светлината ще е нужно прекалено време чуждоземен живот да може да прелети с телата си от 3-та плътност дотук.  Всички извънземни посещения от далечното минало са били на същества от по-висока плътност и от по-високи измерения. Тогава и самата Земя е била в 4-та плътност/5-то измерение и затова те са били видими за нас и сме били във връзка с тях.
Всичките тези кораби за които се говори, че сега са около нашата планета, това са кораби от по-високи измерения, затова и няма как да ги видим с нашите очи от 4-то измерение. По същия начин и разните същества от разните звездни системи, които са тук и сега със Земята и наблюдават прехода, това става възможно за тях, защото са дошли с по-малко плътните си светлинни тела на душата, които се местят не със скоростта на светлината, а със скоростта на мисълта.
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10