Author Topic: Лин Барбър - "Как да усъвършенстваме мъжа в леглото"  (Read 3122 times)

0 Members и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Offline Eternities

  • ad infinitum
  • Напреднал
  • *****
  • Posts: 601
  • Gender: Female
    • Изворите
Лин Барбър - "Как да усъвършенстваме мъжа в леглото"

Quote
Мисълта, че една жена може "да усъвършенстваа саоя мъж в леглото", вероятно би се сторила твърде странна и не по вкуса на много хора. Традиционно е схващането, че мъжът е водещият партньор, тъй като по традиция той е и по-опит-ния. Дори тесногръдите стари викторианци до-пускаха снизходително възможността мъжът да "се налудува на младини", но опираха ли нещата до момичетата... Те биВаха държани зорко в едно грижливо възпитаВано сексуално невежество, до-като златният обръч не се нахлузеше здраво на безименния им пръст. Днес вече, предполагам, сме изкоренили в значителна степен този двойствен стандарт в морала, но това сигурно не пречи на мнозина да са буквално шокирани от мисълта, че девойката може да знае повече за секса от своя мъж.
А най-често нещата стоят точно така. Днес се срещат множество млади двойки, в които именно момичето е сексуално по-увереният, по-ос-ведоменият, по-зрелият партньор. Разбира се, то­ва не означава непременно, че тя е спала с когото й падне, а просто, че опитът който е имала се е оказал no-разнообразен и най-бече по-плодоносен от този на мъжа. И в същото време, можем да приемем, че нейното желание да се научи да експе-риментира и използува въображението си е било по-голямо. Сякаш жените са по-подготвени да усъ-вършенстват своя сексуален живот и за тях е по-лесно да признаят своите неуспехи и неудовле­творения.
Защо е така?
Първо, шири се подозрението, че през послед-ните няколко години списанията и книгите за же­ни доста се потрудиха да понаучат своите чита-телки на тънкостите в секса.
И второ, което е no-важното, както вече спо-менах, очевидно жените no-охотно признабат нез-нанието си от мъжете. Можем да приемем, че те са възпитани да възприемат секса като изкуство, което просто трябва да изучат. Обърнете внима­ние колко малко Жени изпитват оргазъм, когато правят любов за. първи път (а някои стигат до не­го чак след години!), но не се предават. Те таят надежда, че сексуалният им живот естествено ще се подобри с натрупването на опит и са съвсем прави да го очакват.
От друга страна, мъжете са склонни да се наслаждаВат пълноценно на секса от самото начало, което ги кара да предполагат, че "знаят всичко за него". Те самонадеяно си въобразяват, че след ка-то за тях сексът е фантастично преживяване, то би трябвало да е същото и за техните партньор-ки. А най-често тоВа е трагична грешка.
Някои хора на средне възраст (обикновно инертни) по навик схващат секса като "инстинк­тивен". Те разсъждават примерно така - "ако два-ма взаимно се обичат, то сексуалната хармония ще си дойде съВсем естествено". Това, разбира се, е абсолютна безсмислица и глупаво оправдание за инертността им.
Не споря - сексът е инстинкт, но В никакъв слу­чай не - инстинктивна способное т. Hue всички имаме Желание да правим секс, така както имаме желание да се храним. Но наличието на от­личен апетит, съвсем не те прави автоматично блестящ, кулинар. По същия начин страстното Же­лание да се озовеш с някого в леглото, съВсем не гарантира, че преживяването ще бъде незабрави-мо.
Особено трудно е да се поддържа качеството на секса 3 течение на много месеци, че и на години, както е В продължителните любовни взаимоотно­шения. Когато отиваш запървЪ път В леглото с ноб партньор, чубстваш естестВено влечение, най-малкото заради вкуса на непознатото - раз­лично тяло, различно усещане от коЖата, различен начин на досокване. Не след дълго обаче, усещане-то за нов-ост и непознато изчезва.Тъкмо в този момент човек става зависим от уменията и зна-нията си, както и от Желанията си да достаВя удоволствие. Разбира се, любобта трябва да при-съетва, иначе Всичко издребняба, но сама по себе си, уви, тя не е достатъчна.
Как се придобиват тези умения и знания? Тъжно е да се признае, но в обществото всичко е ос-тавено на добрия шанс. В цивилизобаните об­щества, за разлика от животинския свят, децата нямат Възможност да наблюдабат как Възрастни-те правят любов. В отличие от някои първобитни общества, днес ние не сме насърчавани през пубе-ритета да играем сексуални игри с партньори от другия пол. Не ни учат на това и в училище. Дори най-радикалните нови образователни филми не по-казват на момчето как да манипулира с клитора на момичето, нито пък на момичето - как да гали мъжкия пенис, например.  По същество ние сме оставени да се учим от случайният опит, а той най-често е твърде далеч от идеала.
Приблизително преди две поколения нуждата да се учат момчетата на сексуално изкуство е по­лучила широко признание. За идеално решение се е възприела пърбоначалната връзка с по-Възрастна Жена. Нещо повече, носили са се истории за бащи, прехвърлящи своите любовници на синовете си за успешното им прохождане в мъжествеността. Идеята не е лоша u e доста убедително защищена от Стефан Виченци в неговата книга "Възхвала на опитните жени". Друга алтернатива, в.зета при-сърце от поколението на нашите дядовци и баби е насочването на младия мъж към проститутка за церемонията на "първия път". Може би в онези времена "свободните жени" са били по-сърдечни, моЖе би са имали и повечко време; не така стой въпросът при днешчите - те като че ли са по-склонни да травмират младия мъЖ като му леп-нат някоя венерическа болеет или, което е още по-болезнено, да се присмеят на незнанието и нео-питноетта му.
Във всеки случай, в онези времена най-малкото са направили опит, колкото и груба и кораво-сърдечна да е била неговата концепция, да учат момчетата на секс. Днес, въпреки непрекъснатата демагогия за "всепозволяващото" общество, проб-лемът просто се замазва и пренебрегва. Учители и родители отстрах да не изглеждат глупаво в очи-те на своите питомци нямат никакво Желание да дават съвети и напътствия. Те са най-често склонни да се измъкнат с полушеговити оправда­ния като: "О-о, сега вече е доста късно да го прос-вещаваме, откакто навърши 13 години вероятно се е пробвал с някое момиче В храстите!" От своя страна пуберитетите прикриват своята срамеЖ-ливост и не искат да признаят незнанието си, ни­то пък да помолят за съвет.
По този начин, някъде в низа от случайности, които изграЖдат сексуалното развитие на мъЖа, е лесно да се получи психическа травма и дори да се стигне до комплекс. Неприятните възмоЖнос-ти са доста - специфични проблеми като импо-тентност или преждевременна еякулация, пък ако щете и само лоши навици - примерно груба любов­на игра, а най-често и пълното й подценяване. Във всички случаи Жена, която истински обича парт-ньора си може да направи много, за да му помогне.
И ако тя м о Ж е, непременно ще успее. Отвратително предателство е да се каже: "Е, разбира се Джим не е чак толкова впечатляващ в леглото, но аз го обичам, така че не ми пука." А какво мисли Джим? Та нали той не иска да остане сексуално второкачествен завинаги. И въпреки, че момичето никога не признава, че го намира непълноценен в леглото, във всички случаи тези неща излизат на-яве и дават своето отражение дълбоко в подсъз-нателните потоци на взаимоотношенията. Любов, ксято не получава пълния си физически из-раз, в края на краищата ще се окаже горчива и ше се стопи.
От какво "обучение" се нуждае жената, за да усъвършенства мъжа си В леглото? Запомнете, преди Зсичко е нужна любов, любов и повече любов. И още - желание да направи усилие. Това не означа-Ва Връзката да бъде дълготрайна - не задължител-но съпружеска, тук не става дума за съпружески Взаимоотношения - но сериозният ангажимент и от двете страни е задължителен. Защото полоВа-та зрялост не се ражда за една нощ и неиното постигане може понякога да изглежда болезнено или дори безнадеждно.
Трето - самата Жена се нуждае от известна доза сексуална увереност. Това не означава, че трябва да е спала с много мъже или да знае всяка тънкост на френския занаят, подобно на момиче-тата за повикване (известните call-girls), но тя е длъЖна да се отдаВа на секса без задръжки. За то-Ва много спомага редовно изпитВания оргазъм в известен период от време, било с настоящиЯ, би­ло с предишния си партньор. Но при всички случаи няма причина мъжът и жената да не си помагат един на друг с взаимност за постигане на no-добра сексуална съвместимост.
И така, ако приемем, че жената обича своя мъж, държи да бъде с него и вярва във възмож-ността сексуалният им живот да се подобри - тя е длъжна да действа активно, с пълна увереност В успеха. Обаче всичко това изисква и малко пред-видливост. И най-сериозната пречка се състои в това, че ролята на ученик никак не допада на бол-шинството мъже, Ъсобено в областта на секса. СледоВателно жената трябва да е тактична и да избягва проявите на смелост без да си е дала предварително сметка за последствията. Искре-ното обръщение от рода на: "Скъпи, ти не си мно­го добър в леглото, но аз ще те науча", едва ли би донесло полза.  Нещо повече,  честността е добродетел, но в този случай всичко се изчерпва до тук. Кажете ми, кой е този мъж, комуто щом се каже, че е нескопосан любовник, няма да реагира сърдито и с негодувание: "Ако ме мислиш за толкова лош, не е необходимо да оставаш с мен - има доста-тъчно жени, които ще са доволни от моя секс." В случая е засегната неговата гордост и никой не би го обвинил, че реагира детински. Много важно е това, че една такава "искреност" ще е тежък удар и за неговата самоувереност, а увереността е най-важното качество на мъжа в леглото. Тя го прави искащ и възбуждащ любовник. От нея зависи дали докосването му ще е сигурно, а експеримен-тите му - успешни. И което е още no-важно, уве­реността е жизнено необходима за мъжа в сексуалната му функция - имайте предвид, че без нея той дори моЯсе да не е способен да получи ерекция.
Следователно, в интерес на самата жена е да крепи тази увереност и никога да не си позволява да я подкопава дори с една дума, дори с намек на критичност. Тя трябва да помага, без да му позво-ли да разбере, че самият той се нуждае от помощ. ТрябВа да го учи, без той да се досети, че е учени-кът. ТрябВа да постав'и началото, оставяйки му вярата, че сам следва собственото си вдъхнове-ние. Фигуративно казано, в секса жената следва да практикува онова трудно дипломатическо умение, което момичетата обикно^вено научават на уроци-те по танци В училищната танцувална зала -как да водиш без да се разбира, че го правиш.
Няма съмнение - това е майсторство - трудно за постигане, но не и невъзможно. Усилията сигур­но ще изглеждат неблагодарни, но залогът си струва - пълноценното сексуално осъществяване. За цял живот.

Забележка: В прикачения файл текстът е в съвсем "суров" вид, неформатиран и с доста грешки от разпознаването на сканирания текст - подобно на грешките, които има в цитата с представянето на книгата. Освен това в текста трябва да се изтрият номерата на страниците, големите празни разстояния, колонтитулите и др.
Ако някой от четящите тази книга има желание, нека да го пооправи и да го прикачи отново, за което предварително благодаря :)
« Last Edit: февруари 12, 2009, 04:46:19 pm by Eternities »
I am who I am.